niedziela, 24 maja 2015 r.
 
Centrum Analityczne Administracji Celnej - CAAC Drukuj

Wydział Centrum Analityczne Administracji Celnej - CAAC został utworzony w 2004 roku jako jednostka organizacyjna Polskiej Administracji Celnej w ramach struktury Izby Celnej w Warszawie. Wykonuje zadania o charakterze ogólnopolskim polegające na gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu danych o handlu międzynarodowym pomiędzy Polską a krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz krajami trzecimi. Dostarcza jednostkom administracji celnej wszelkich informacji o obrotach towarowych z zagranicą, zgromadzonych w systemach informatycznych Służby Celnej.

Priorytetowym zadaniem Wydziału ICAACW jest generowanie cyklicznych zbiorów danych dla Głównego Urzędu Statystycznego, stanowiących podstawę do sporządzania statystyki obrotów handlu zagranicznego, które są publikowane w Rocznikach Statystycznych Handlu Zagranicznego i przekazywane do Europejskiego Urzędu Statystycznego (EUROSTAT). Przygotowywane są również dane dla naczelnych i centralnych organów administracji państwowej, ambasad, Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Wydział ICAACW współpracuje także z Urzędami Skarbowymi, Urzędami Kontroli Skarbowej, Policją oraz Prokuraturą w zakresie wymiany informacji pochodzących z systemów celnych.

Dane o handlu międzynarodowym pomiędzy Polską a krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz krajami trzecimi udostępniane są również podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym.

Wydział ICAACW uczestniczy w inicjatywach i projektach realizowanych przez Ministerstwo Finansów. W czerwcu 2009 r. przy współudziale ICAACW zrealizowany został projekt budowy Hurtowni Danych Ari@dna dla Służby Celnej. Jest to pierwsza składnica danych celnych realizowana na tak dużą skalę. W wyniku jej powstania utworzony został system integrujący dane większości systemów celnych, takich jak: CELINA, ECS, NCTS, ISZTAR2, ZEFIR AKCYZA, SEED i BACHUS. Obecnie Wydział ICAACW współadministruje oraz prowadzi ogólnopolski help-desk merytoryczny dla Hurtowni Danych Ariadna.

 

PLIKI DO POBRANIA:

doc Opis systemu Ariadna [36.50 KB]

Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Cichocki
Data wytworzenia: 2013-06-20
Udostępniający: Tomasz Kuczewski
Czas udostępnienia: 2013-06-20 14:30

doc Schemat organizacyjny - Wydziału Centrum Analityczne Administracji Celnej [27.00 KB]
doc Struktura organizacyjna [30.50 KB]
doc Zadania ICAACW [25.50 KB]

 

SCHEMATY (kliknij na wybranym rysunku aby go powiększyć):

ICAACW obieg dokumentow

ICAACW środowisko eksploatacyjne

 

Udostępnianie danych

Wydział Centrum Analityczne Administracji Celnej - CAAC posiada dostęp do danych z systemów Celina, ECS, NCTS, Intrastat, Zefir Akcyza.

 

ICAACW udostępnia dane:

 1. jednostkom administracji celnej – wszystkie dostępne dane,
 2. naczelnym organom administracji rządowej, centralnym organom administracji rządowej oraz Prezesowi Narodowego Banku Polskiego – w zakresie określonym w porozumieniach zawartych przez MF,
 3. podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących ustaw (m.in. Policji, Prokuraturom, UKS, Urzędom Skarbowym itp.) – w zakresie określonym w przepisach,
 4. pozostałym podmiotom (podmioty gospodarcze, osoby prywatne, szkoły wyższe, instytuty, ośrodki naukowe i badawcze) – na podstawie art.8 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. 168 z 2009 r. poz. 1323) – dane o wielkości obrotów handlu zagranicznego według różnorodnych kryteriów takich jak:
  • kody towarowe,
  • kraje/grupy krajów,
  • procedury celne,
  • rodzaje środka transportu, itp.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie trybu udostępniania danych oraz wysokości opłat (Dz. U. Nr 236, poz. 1399) informuje się, że Dyrektor Izby Celnej w Warszawie pobiera opłaty za przetworzenie udostępnianych danych, za pośrednictwem Wydziału Centrum Analityczne Administracji Celnej – CAAC. Omawiane opłaty dotyczą odbiorców, którym udostępniono dane na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U Nr 168, poz. 1323 z późn. zm.). Z opłat za przetworzenie danych zwolnione są naczelne organy administracji rządowej, centralne organy administracji rządowej, ambasady Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowy Bank Polski. Podmioty występujące o udostępnienie danych składają w formie pisemnej lub elektronicznej wniosek, stanowiący załącznik do przedmiotowego rozporządzenia. Po otrzymaniu informacji o wysokości opłaty za przetwarzane dane wnioskodawcy uiszczają pełną opłatę w terminie 45 dni na wskazany numer rachunku bankowego. Dane udostępniane są w terminie 30 dni od dnia wpływu opłaty na rachunek bankowy.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

pdf Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie trybu udostępniania danych oraz wysokości opłat [237.79 KB]

doc Wniosek o udostępnienie danych [160.50 KB]

 

Jednostki administracji celnej oraz podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów mogą wnioskować o udostępnienie danych na podstawie pisma określającego zakres żądanych danych.

 

Centrum Analityczne Administracji Celnej

 

 

Dane Kontaktowe

Adres korespondencyjny:

Izba Celna w Warszawie
Centrum Analityczne Administracji Celnej - CAAC

ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa

Telefon / fax:

tel.: 22 544 75 51 (Naczelnik Wydziału ICAACW)
tel.: 22 544 75 50 (Kancelaria)
fax.: 22 544 75 52 (Fax)

Kontakt e-mail:

icaacw@war.mofnet.gov.pl

 

 
 

© 2008 Izba Celna w Warszawie